Tellige tekst

Veebiteenuse Content Writer Töökord

Käesolev Töökord sätestab veebilehe contentwriter.ee (edaspidi „Portaal“) kasutustingimused.

§ 1 Meist

 1. Portaali omanik on ettevõte Content Writer LLC, mille peakontor asub Poolas aadressil al. Marcinkowski 13/16; 61-827 Poznań, registreeritud Poznań-Nowe Miasto ja Wilda ringkonnakohtus Poznańis, riikliku kohturegistri 8. kaubandusosakonnas KRS numbri all: 0001088645, NIP: 7792567297, Töökorra edasises osas,,Content Writer”.

§ 2 Mõisted

 1. Tööd – Content Writer poolt elektrooniliselt osutatavad kirjutamisteenused.
 2. Tellimus – Teenuse osutamise tellimine.
 3. Pakkumine – Content Writer poolt pakutavate Teenuste kogum.
 4. Klient – Tellimuse esitanud Portaali kasutaja.
 5. Leping – Kliendi ja Content Writer vahel sõlmitud vastastikune kohustus, mis seisneb Kliendi poolt Content Writer heaks makstava tasu eest Content Writer poolt Tellimuste täitmises.
 6. Pooled – lepingus osalevad üksused, st Klient ja Content Writer.

§ 3 Teenuste osutamise tingimused

§ 3.1 Lepingu sõlmimine

 1. Lepingud sõlmitakse kooskõlas Poola seadusega.
 2. Portaali kasutaja esitab tellimuse platvormi Content Marketing + kaudu.
 3. Tellimuse hinna ja täitmise aja määrab platvorm. Ühtlasi saadab Content Writer sellega lepingu sõlmimise ettepaneku.
 4. Lepingu sõlmimiseni jõutakse nupu „Tellin ja maksan“ abil Tellimuse loomise tulemusena.
 5. Klient kohustub pärast lepingu sõlmimist valitud makseviisi abil tasuma: [1] maksekaart Visa/MasterCard, [2] elektroonilised maksesüsteemid: Google Pay & Apple Pay, [3] PayPal teenus.
 6. Pärast makse saamist kohustub Content Writer kooskõlas lepingu tingimustega Tööd teostama.

§ 3.2 Lepingust taganemine ja lepingu lõpetamine

 1. Leping kaotab kehtivuse pärast lepinguosaliste vaheliste kõikide kohustuste täitmist.
 2. Tööde individuaalse iseloomu tõttu Kliendil lepingust taganemise õigust ei ole.
 3. Content Writer võib Lepingu igal ajal lõpetada, kui Teenuste osutamise olemusest tulenevad välised asjaolud muudavad Tellimuse täitmise võimatuks. Lepingu lõpetamine ei anna Kliendile mingit alust Content Writer suhtes täiendavate nõuete esitamiseks.
 4. Content Writer jätab endale õiguse leping viivitamatult lõpetada, kui Klient on lepingu tingimusi oluliselt rikkunud või ei tee ettevõttega Content Writer koostööd, mistõttu on lepingut vastavalt selle tingimustele võimatu täita.

§ 4 Kaebused

 1. Kliendile kuulub 3 päeva jooksul pärast tööde valmimist ühekordne õigus määrata keeleliste ja sisuliste vigade parandamist hõlmavate muudatuste ulatus.
 2. Kaebused tuleb esitada elektrooniliselt, saates e-kirja aadressile [email protected].
 3. Pärast kaebuse saamist määrab Content Writer tähtaja, enne mille möödumist ta Töödesse muudatused sisse viib.
 4. Tööde edasised muudatused teostatakse tasulise teenusena.

§ 5 Isikuandmed

 1. Kooskõlas 27.04.2016. aasta isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) on Content Writer poolt isikuandmete töötlemise tingimused kirjeldatud üksikasjalikult privaatsuspoliitikas.

§ 6 Autoriõigused

 1. Content Writer teavitab, et Tööde varalised autoriõigused kuuluvad talle.
 2. Tööde üleandmise hetkel annab Content Writer autoriõigused ja Töödega kaasnevad õigused Kliendile üle.
 3. Portaali autoriõigused ja intellektuaalomandiõigused kuuluvad ettevõttele Content Writer ning on kaitstud autoriõiguse ja muude üldkehtivate seadustega.
 4. Klient lubab ettevõttel Content Writer kasutada Kliendi kaubamärke, nende Content Writer veebilehel kuvamise läbi. Seoses ülaltooduga eraldab Klient ettevõttele Content Writer kaubamärgi kasutamiseks eespool nimetatud ulatuses tasuta, mitteainuõigusliku ja tähtajatu litsentsi.

§ 7 Vastutus

 1. Content Writer ei vastuta Kliendi ees Content Writer kontrolli alt väljuvatel põhjustel tekkinud kahju eest.
 2. Content Writer ei vastuta Kliendi ees Portaali kasutamisest, väärkasutamisest või selle kasutamise võimaluse puudumisest põhjustatud juriidiliselt kahju eest, olenemata sellest, kuidas kahju tekkis või mida see puudutab.
 3. Content Writer vastutab Kliendi ees ainult Lepingu rahalise väärtuse suhtes.
 4. Content Writer vastutab Kliendi ees ainult Lepingu sõlmimise hetkel prognoositavate Content Writer tahtlikust tegevusest tulenevate tüüpiliste ja tegelike kahjude eest, välja arvatud saamata jäänud tulu.
 5. Tööde mittekasutamine ei anna Kliendile tasutud makse tagastamise ega muude nõuete õigust.
 6. Content Writer ei vastuta Kliendi ees Portaali mis tahes vigadest või tehnilistest riketest tulenevate kahjude eest.
 7. Content Writer ei kontrolli Kliendi poolt sisestatud andmete täpsust või tõepärasust, ega ka Kliendi poolset teksti kasutamist. Klient avaldab ja muudab Töid omal vastutusel.

§ 8 Lõppsätted

 1. Küsimustes, mida käesolev Töökord ei reguleeri, kohaldatakse muid Poola seaduse üldkehtivaid asjakohaseid sätteid.
 2. Käesoleva Töökorra sätete alusel tekkivad vaidlused lahendatakse ettevõtte Content Writer asukoha kohtus.

Arendage tekste konkurentidest kiiremini.